Hakkımızda Hava Kalitesi Merkezi Görevleri

hava kalitesi izleme merkezi görevleri

  Hava Kalitesi İzleme Ağı, veri işleme(validasyon) birimi, kalibrasyon laboratuvarı ve analitik laboratuvarın işletim ve idaresini sağlamak,

  Hava Kalitesi İzleme Merkezi ile istasyonların kabin, cihaz, donanım ve ekipmanlarının bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,

  • Cihazların genel bakım ve doğrulaması
  • Cihazların ilgili EN standardına uygun olarak sıfır ve span tekrarlanabilirlik kontrolü
  • Numune alma ünitesi performans kontrolü
  • Meteorolojik sensörlerin genel bakımı ve performans kontrolü
  • Sıfır filtrelerin kontrolü
  • Partikül madde cihazlarının pompa emiş kontrolü ve membran değişimi
  • Toz filtrelerinin kontrolü ve değişimi
  • Sarf malzeme ve parça değişimi takibi
  • Partikül madde cihazlarının basınç ve sıcaklık sensörlerinin kontrolü
  • Partikül madde cihazlarının akış hızı kontrolü
  • Partikül madde cihazlarının sızdırmazlık kontrolü
  • Mobil araçların görev yerine sevki ve bakımı
  • İstasyonların fiziksel, elektrik ve mekanik kontrolleri
  • Kalibrasyon ve Bakım Onarım Odası, Tartım ve Şartlandırma Odası, Enstrümantal Analiz Odası bakım ve performans kontrolleri
  • Hava kalitesi yazılımlarının bakımı, güncellenmesi
  • VOC örnekleme tüplerinin yerleştirilmesi ve toplanması
  • Gravimetrik örnekleme filtrelerinin yerleştirilmesi ve toplanması

  Hava Kalitesi İzleme Merkezi bünyesindeki kalibrasyon laboratuvarı ve analitik laboratuvarı ile istasyonlardaki cihazların kalibrasyon planlarını hazırlamak, uluslararası kabul görmüş standartlara uygun kalibrasyon işlemlerini yapmak veya yaptırmak,
  • Kalibrasyon planlarının hazırlanması
  • Cihazların kalibrasyonu
  • Linearite testleri
  • GPT ile kontroller
  • Dönüştürücü verimlilik testleri
  • Transfer standartları oluşturması
  • Referans tüplerin analizi ve kontrolü
  • Transfer standartlarla saha doğrulaması
  • Analizörlerin Fonksiyon Kontrolleri
  • Akışların Ölçülmesi, Tüp konsantrasyonlarının kontrolü
  • Sıcaklık, nem, basınç ve akış ölçerlerin kontrolü
  • Hata Düzeltme Kalibrasyonları
  • ISO 17025 standartlarına göre kalite kontrol
  • Kalite ve Kalibrasyon sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Kalibrasyon sonuçlarının validasyon birimine rapor edilmesi

  Hava Kalitesi İzleme Merkezi bünyesindeki istasyonlar ile kalibrasyon laboratuvarı ve analitik laboratuvarının kalite güvence sistemi için gerekli çalışma şartlarını oluşturmak, laboratuvar personelinin kalite güvence sistemlerinin gerektirdiği eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve eğitimlerinin güncellenmesini sağlamak,
  • İstasyon teçhizat listelerinin hazırlanması ve güncellenmesi
  • Cihaz kullanım kılavuzlarının hazırlanması
  • Standart işletim prosedürlerinin hazırlanması ve takibi
  • Cihazların validasyon ve verifikasyon dökümanlarının hazırlanması, belirsizlik bütçelerinin oluşturulması
  • Partikül madde cihazlarının gravimetrik saha doğrulama ve validasyon dökümanlarının hazırlanması
  • Veri validasyon kriterlerinin oluşturulması ve takibi
  • Kalite hedeflerinin ve akredite olacak parametrelerin belirlenmesi

  Hava kalitesi izleme ağından elde edilen hava kalitesi ölçüm verilerinin validasyonlarını, analiz ve değerlendirmelerini yapmak,
  • Sürekli, mobil ve sürekli olmayan ölçümlerle yerinde veri üretimi,
  • Veri toplama ve verinin yerinde işlenmesi,
  • İzleme ağından veri merkezine veri aktarımı,
  • Veri validasyonu ve muhtemel veri düzeltmeleri,
  • İBB veri merkezinden valide verinin ulusal hava kalitesi izleme ağı veri merkezine aktarımı,
  • Kamuoyunun yaklaşık gerçek zamanlı bilgilendirilmesi,
  • Raporlama,
  • Harici veri raporlaması(Mobil ölçüm raporları)

  İstanbul için emisyon envanterleri oluşturulmasına katkı sağlamak,


  Hava kalitesi modelleme çalışmaları yapmak,


  Temiz hava ve eylem planlarını hazırlanmasına katkı sağlamak,


  Hava kalitesi ölçüm sonuçlarını değerlendirmek, Başkanlığı ve yetkili kurumları bilgilendirmek,


  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gerekli raporlamaları yapmak,


  Hava Kalitesi ile ilgili konularda eğitim vermek, araştırma ve proje çalışmalarına yönelik analizler yapmak,


  Başkanlığın talebi doğrultusunda mobil ölçümler yapmak ve raporlamak